Instructor

Taina Vepsäläinen

Reviews (1)

Kalle Vuorinen

Overview

MIKÄLI PALAUTAT TEHTÄVIÄ PALAUTUSAJAN JO MENTYÄ UMPEEN, PALAUTA NE OSOITTEESEEN: OpeTa.Vepsalainen@gmail.com.

--------------------------------

 

ÄIDINKIELI, SUOMI

 

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

 

Opiskelija

 

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi 
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. 

 

Osaamisen arviointi

 

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tyydyttävä T1
 • ilmaisee asiallisesti mielipiteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja
 • toimii tarkoituksenmukaisella tavalla työelämän vuorovaikutustilanteissa
 • pitää lyhyen esityksen käyttäen tilanteen vaatimaa kieltä ja asiatyyliä
Hyvä H2
 • perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • osallistuu keskusteluun, vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin
 • toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa
 • pitää erilaisia esityksiä käyttäen tilanteen vaatimaa asiatyyliä ja alan termistöä
Kiitettävä K3
 • perustelee monipuolisesti näkemyksiään ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti
 • osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta ryhmätilanteissa viestintäilmapiiristä
 • toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa
 • toimii oman alansa viestintätilanteissa joustavasti ja pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja oman alan edellyttämällä tavalla

Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen

Tyydyttävä T1
 • tuntee työelämän tekstilajeja ja vertailee niitä
Hyvä H2
 • ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tulkitsee tekstien merkityksiä
Kiitettävä K3
 • ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa

Tiedon hankkiminen

Tyydyttävä T1
 • hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä
 • noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta
Hyvä H2
 • hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta
 • tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä
Kiitettävä K3
 • hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi kriittisesti niiden luotettavuutta
 • osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan

Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä
 • käyttää ohjattuna eri medioita ammattitaitonsa esittelyyn
 • viestii digitaalisissa ympäristöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti
Hyvä H2
 • käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä
 • tekee ammattiosaamistaan näkyväksi eri medioiden avulla
 • viestii digitaalisissa ympäristöissä sopivaa kieltä käyttäen
Kiitettävä K3
 • käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä
 • dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla
 • viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa

Alan kirjallisten töiden laatiminen

Tyydyttävä T1
 • kirjoittaa oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti
 • tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
 • laatii mallin mukaan asiakirjoja
Hyvä H2
 • käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä
 • tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä
 • laatii asianmukaiset asiakirjat
Kiitettävä K3
 • hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua
 • tuottaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta
 • laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja

Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen

Tyydyttävä T1
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
Hyvä H2
 • tekee muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään
Kiitettävä K3
 • arvioi omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantaa sitä palautteen pohjalta

Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Tyydyttävä T1
 • tiedostaa äidinkielen taidon merkityksen omalla alallaan
 • tuntee esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista
Hyvä H2
 • ymmärtää äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja monikielisessä työelämässä
 • tietää, mihin kirjallisuutta tai muuta kulttuuria voi alalla käyttää
Kiitettävä K3
 • osaa arvioida äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja sen asemaa monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta
 • ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimisessa

Oman äidinkielentaidon arvioiminen

Tyydyttävä T1
 • arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa.
Hyvä H2
 • arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Kiitettävä K3
 • arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

 

 

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

-------------------

Tieto- ja viestintätekniikan koe 24.1.2017

Tehtävä 6. Netiketti

Tehtävä 11a, 11b, 11c, 11d, 11e. Tekstikäsittelyä; tietotekniikan sovellukset

Tehtävä 12a, 12b.Tekijänoikeudet

Tehtävä 16. Verkkoidentiteetti, yksityisyyden suojaus ja maksuliikenne

Tehtävä 17. Tietoturva ja tietosuoja

Tehtävä 20. Testaa taitosi!

---------------------------------

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Osaamisen arviointi

Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää tarvitsemiaan sovelluksia mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
Hyvä H2
 • käyttää sujuvasti tarvitsemiaan sovelluksia
Kiitettävä K3
 • käyttää sovelluksia monipuolisesti eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan

Ohjeiden ja oppaiden käyttäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää ohjeita ja oppaita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
Hyvä H2
 • käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita
Kiitettävä K3
 • käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita ja ratkaisee niiden avulla erilaisia ongelmia

Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen

Tyydyttävä T1
 • luo ohjattuna verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä
 • valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita turvallisen tavan maksuliikenteelle kotimaassa
Hyvä H2
 • luo verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä
 • valitsee tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle
Kiitettävä K3
 • luo verkkoidentiteetin, arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja valitsee laitteisiin ja käyttötapoihin sopivat suojautumismenetelmät
 • valitsee erilaisiin tilanteisiin sopivan verkkoyhteyden suojaustason
 • osaa valita tilanteeseen sopivan turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle

Ohjeiden ja määräysten noudattaminen

Tyydyttävä T1
 • noudattaa toiminnassaan tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä
Hyvä H2
 • noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä
Kiitettävä K3
 • noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä, pitää tietojaan ajan tasalla ja ohjaa tarvittaessa muita
 • noudattaa verkonkäytön etikettiä

Tiedostojen säilyttäminen ja lähettäminen

Tyydyttävä T1
 • osaa käyttää yleisimpiä tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja.
Hyvä H2
 • valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot.
Kiitettävä K3
 • valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot huomioiden tietoturvan.

 

Yhteiskuntataidot

Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
 • osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana.

Osaamisen arviointi

Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistuminen

Tyydyttävä T1
 • tietää kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa ja osaa kertoa niistä
 • seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
 • osallistuu opiskelijoiden tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa yhteisölliseen toimintaan omalta osaltaan
Hyvä H2
 • tietää kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa ja osaa kertoa niistä
 • seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja ilmaisee omia mielipiteitään tarpeellisiksi kokemistaan asioista
 • osallistuu opiskelijakunnan tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon omalta osaltaan
Kiitettävä K3
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa ja arvioi niitä suhteessa muiden maiden vastaaviin
 • seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista päätöksentekoa ja osallistuu siihen eri tavoin
 • osallistuu opiskelijakunnan tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa aktiivisesti asioita koskevaan päätöksentekoon

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen

Tyydyttävä T1
 • toimii asianmukaisesti erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa työyhteisöissä
Hyvä H2
 • toimii muita ihmisiä arvostavalla tavalla, kohtelee yhdenvertaisesti työtovereitaan ja asiakkaitaan mahdollisesta erilaisuudesta huolimatta
Kiitettävä K3
 • edistää omalta osaltaan työyhteisön hyväksyvää ilmapiiriä ja puuttuu asiamukaisesti mahdolliseen kiusaamiseen tai häirintään

Oman talouden ja raha-asioiden suunnitteleminen ja hoitaminen

Tyydyttävä T1
 • tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja tuloistaan tietäen luoton ottamisen ehdot, seuraukset ja riskit
Hyvä H2
 • tekee suunnitelman menoistaan ja tuloistaan ennakoiden tulevia tapahtumia sekä tietäen luoton ottamisen ehdot, seuraukset ja riskit
Kiitettävä K3
 • tekee itsenäisesti ja vastuullisesti suunnitelman menoistaan ja tuloistaan ennakoiden tulevia tapahtumia sekä tietäen luoton ottamisen ehdot, seuraukset ja riskit

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää ohjattuna sosiaalista mediaa oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen
Hyvä H2
 • käyttää sosiaalista mediaa oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen
Kiitettävä K3
 • käyttää sosiaalista mediaa monipuolisesti oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen

Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan
 • tuntee kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tietää, mistä saa apua kuluttaja-asioissa.
Hyvä H2
 • käyttää monipuolisesti ja harkiten opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan
 • hakee tuotteista ja palveluista tutkittua tietoa eri lähteitä käyttämällä sekä tietää, mistä saa tietoa ja apua kuluttaja-asioissa.
Kiitettävä K3
 • käyttää itsenäisesti ja valintoja tehden opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan
 • hakee tuotteista ja palveluista tutkittua tietoa eri lähteitä käyttämällä sekä osaa arvioida tiedonlähteiden luotettavuutta.

 

 

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Osaamisen arviointi

Oman osaamisen arvioiminen ja tunnistaminen

Tyydyttävä T1

 • arvioi osaamistaan ja selvittää vahvuuksiaan oman alansa toimintaan liittyen,
  mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

 • arvioi monipuolisesti omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan oman alansa
  toimintaan liittyen

Kiitettävä K3

 • arvioi monipuolisesti ja perustellen omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan oman
  alansa toimintaan liittyen

Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen

Tyydyttävä T1

 • selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja,
  keskeisiä palveluja tai tuotteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

 • selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja,
  keskeisiä palveluja tai tuotteita
 • kehittää liikeideaa

Kiitettävä K3

 • selvittää monipuolisesti ja itsenäisesti yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia,
  yritysmuotoja, keskeisiä palveluja tai tuotteita
 • kehittää ja perustelee liikeidean

Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen

Tyydyttävä T1

 • hankkii tietoa, millä toimenpiteillä ja tukipalveluilla oma yritys voidaan perustaa,
  mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

 • selvittää monipuolisesti, mitä toimenpiteitä oman yrityksen perustamisessa
  tarvitaan ja mitä tukipalveluita on käytettävissä

Kiitettävä K3

 • selvittää monipuolisesti ja perustellen, mitä toimenpiteitä oman
  yrityksen perustamisessa
  tarvitaan ja mitä tukipalveluita on käytettävissä

Omien ammatillisten verkostojen selvittäminen

Tyydyttävä T1

 • selvittää oman alansa yhteistyökumppanit ja ammatilliset verkostot ja kuvaa
  yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen kanssa

Hyvä H2

 • selvittää kattavasti oman alansa yhteistyökumppanit ja ammatilliset verkostot
  ja arvioi yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen kanssa

Kiitettävä K3

 • selvittää monipuolisesti ja itsenäisesti oman alansa yhteistyökumppanit ja
  ammatilliset verkostot ja arvioi kriittisesti yhteistyön mahdollisuuksia eri
  tahojen kanssa

Liiketoiminnan periaatteiden selvittäminen

Tyydyttävä T1

 • selvittää oman liikeidean pohjalta rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset,
  mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Hyvä H2

 • selvittää oman liikeidean pohjalta rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset

Kiitettävä K3

 • selvittää kattavasti ja perustellen oman liikeidean pohjalta rahoituslähteet,
  tuotot ja kustannukset

Oman alan yritystoiminnan merkityksen selvittäminen

Tyydyttävä T1

 • selvittää yritystoiminnan riskit ja merkityksen omaan elämäänsä sekä
  elinkeinoelämän kannalta, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

Hyvä H2

 • selvittää monipuolisesti yritystoiminnan riskit ja merkityksen omaan elämäänsä
  sekä elinkeinoelämän kannalta.

Kiitettävä K3

 • selvittää yritystoiminnan riskit ja merkityksen omaan elämäänsä sekä
 • perustelee oman alan yritystoiminnan merkityksen elinkeinoelämässä ja
  ennakoi oman alan tulevia kehitysnäkymiä.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn