Ammatillista äidinkieltä 2 osp RAKA14, PROS14 ja PROS15

Instructor

Heli Kiviaho

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Valinnainen äidinkieli

 

Valinnaiset osaamistavoitteet suoraan tutkinnon perusteista ovat seuraavat:

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä. (Tämä jätettiin yhteisestä ymmärryksestä pois.)

Tutkinnon perusteissa määritellään tavoitteiden laajuudeksi 3 osaamipistettä, joista valitaa 2.

Tutkinnon perusteissa määritellään myös seuraavat asiat:

 • mitä arvioidaan => arvioinnin kohteet
 • miten arvioidaan => arvioinnin kriteerit asteikolla T1, H2 ja K3.

Arvioinnin kohde on Viestintä ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Opiskelija saa arvioinnin T1, kun hän 

 • ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti
 • ottaa vuorovaikutuksessa toisten näkemykset huomioon
 • ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia sanoman vastaanottoon

Opiskelija saa arvioinnin H2, kun hän 

 • toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ympäristöissä
 • ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
 • ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan

Opiskelija saa arvioinnin K3, kun hän 

 • ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
 • viestii rakentavasti myös ristiriita- ja ongelmatilanteissa
 • soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee merkityksiä myös eri kulttuurien välillä

Arvioinnin kohde on Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Opiskelija saa arvioinnin T1, kun hän

 • esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta
 • toimii ryhmätyötilanteessa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
 • toimii työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain

Opiskelija saa arvioinnin H2, kun hän

 • saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata
 • vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä

Opiskelija saa arvioinnin K3, kun hän

 • esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa ryhmän muita jäseniä toimimaan
 • hallitsee joustavasti kokous- ja neuvottelukäytännöt

Arvioinnin kohde on Ammatillinen monilukutaito ja tekstien tuottaminen

Opiskelija saa arvioinnin T1, kun hän

 • tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
 • käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
 • tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä

Opiskelija saa arvioinnin H2, kun hän

 • tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
 • muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä

Opiskelija saa arvioinnin K3, kun hän

 • soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä
 • tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi kielellisten valintojen vaikutuksia
 • toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa

Edellä on esitetty valinnaisen äidinkielen tavoitteet, osaamistavoitteet.

Opiskelijaa arvioidaan jatkuvan arvioinnin periaatteella, joka tarkoittaa eitä, että luokkatilanne ja luokassa käyttäytyminen ovat jatkuvan arvioinnin kohteina.

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn