ეფექტური კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური ურთიერთობები

Instructor

Koba Bitsadze

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

სასწავლო კურსის მიზანი: ინტერპერსონალური ურთიერთობების ძირითადი თეორიების გაცნობა და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარების სხვადასხვა სახის ურთიერთობებსა და ჯგუფში მიმდინარე პროცესებში გამოყენება. კურსი მიზნად ისახავს ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის გაუმჯობესებას, ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას, გადაწყვეტილების მიღებისა და კონფლიქტების მოგვარებისათვის საჭირო უნარების ათვისებას და მოსმენის ტექნიკების დახვეწას. მსმენელები დააკვირდებიან და გამოიკვლევენ კომუნიკაციის პროცესს და მოახდენენ პირადი მოსაზრებების დემონსტრირებას.

სასწავლო კურსის თემატიკა:
• მე-კონცეფცია; სოციალური მე; თვით-პრეზენტაცია.
• სოციალური გარემოს აღქმა; ატრიბუციის ფუნდამენტური შეცდომა.
• კონფორმულობა.
• დარწმუნება; დარწმუნების ტექნიკა; რეკლამების გავლენა; დარწმუნებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა.
• არავერბალური კომუნიკაცია; ეფექტური პრეზენტაციისათვის საჭირო უნარები.
• სხეულის ენა.
• სტერეოტიპები და წინასწარგანწყობა; წინასწარგანწყობის მოტივაციური და კოგნიტური მიზეზები; სტერეოტიპების გავლენა.
• აგრესია.
• მოწონება და სიყვარული.
• ალტრუიზმი; ალტრუიზმის მოდელირება; პროსოციალურ ქცევაზე სიტუაციის გავლენა.
• გენდერი და კულტურა.

სწავლის მეთოდები: ტრენინგი, სემინარი, ლექცია, დისკუსია, ჯგუფებში მუშაობა.

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა: 11 კვირა, ერთი შეხვედრა 2 საათიანი

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn