พระเยซูคริสต์ ประวัติและการปฏิบัติศาสนกิจ

Instructor

Aphiwat Bualoi

President and Virtual Instructer

Free online business instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

เพราะว่าพระ เจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

                                                            ยอห์น 3:17

ถึงนักศึกษาทุกท่าน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ อาจารย์ฝันอยากจะมีบทเรียนที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้า อย่างเสรี และนำผู้คนตระหนักว่า องค์พระเยซูคริต์มีบทบาทอย่างไรทั้งต่อเราและต่อ แผ่นดินโลก

ความฝันนั้นจะเป็นจริงได้ก็เพราะการช่วยเหลือแนะนำจากนักศึกษาเข้ามาเรียนกลุ่มแรกๆ ขอให้รู้ว่าอาจารย์อยากฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาก

อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นี้ จะพบกับความรักของพระองค์และพบกับสันติสุขในใจอย่างที่อาจารย์เคยได้รับ ดังที่มีคำกล่าวในพระคัมภีร์ ใน มัทธิว 11:28 กล่าวว่า

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข

เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกบท และส่งการบ้านครบตามที่มอบหมายแล้ว อาจารย์จะทำการส่งใบประกาศให้ทางอีเมล นอกจากความรู้แล้วนักศึกษาจะพบกับความสุขที่ได้รู้จักบุรุษผู้นี้ คือพระเยซูคริสต์

 

อาจารย์ อภิวัฒน์ บัวลอย

11 เมษายน 2015

เชียงใหม่

Course content

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของพระเยซูคริสต์

 • หน่วยที่ 1 พื้นฐานความเข้าใจในพระเยซูคริสต์ของท่าน

 • หน่วยที่ 2 พระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ก่อนการมาประสูติในเบ็ธเลเฮ็ม

 • หน่วยที่ 3 พระทรงกำเนิดโลกจงสุขขี

 • หน่วยที่ 4 พระชนม์ชีพก่อนการปฏิบัติศาสนกิจ

 • หน่วยที่ 5 การปฏิบัติศาสนกิจในช่วงแรก

 • หน่วยที่ 6 การปฏิบัติศาสนกิจกับเหล่าอัครสาวก

 • หน่วยที่ 7 คำอุปมาอุปมัยที่พระองค์ทรงสั่งสอนผู้คน

 • หน่วยที่ 8 บุรุษผู้ที่แม้แต่ลมและทะเลก็ชื่อฟังท่าน

 • หน่วยที่ 9 ช่วงเวลาแห่งการต่อต้านพระองค์

 • หน่วยที่ 10 การปฏิบัติศาสนกิจในจูดียา

 • หน่วยที่ 11 การปฏิบัติศาสนกิจที่นครเยรูซาเล็ม

 • หน่วยที่ 12 พระกระยาหารมื้อสุดท้าย

 • หน่วยที่ 13 การสิ้นพระชนม์และการฝังพระศพ

 • หน่วยที่ 14 การฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์

 • หน่วยที่ 15 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

 • การสำเร็จการศึกษา การรับใบประกาศนียบัตร และการพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริต์

 • ติดต่ออาจารย์

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn